Strona główna RODO

Polska wersja Deutsche Version English version

JASŁOMET PPH Furtek-Lipiecki SP.J.
38-200 JASŁO, Floriańska 123
tel. +48 13 44370 61-63 fax 65

START OFERTA KATALOG CERTYFIKATY GALERIA KONTAKT RODO OWH

Ogólne warunki zakupu - JASŁOMET z siedzibą w JAŚLE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu (dalej zwane: .OWZ") regulują ogólne zasady współpracy i zawierania umów pomiędzy PPH JASŁOMET Furtek-Lipiecki Sp. J. z siedzibą w Jaśle, przy ul. Floriańska 123, NIP:685-000-56-42, REGON:008018063, a kontrahentami, w zakresie rzeczy ruchomych nabywanych przez JASŁOMET.
2. Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu użyte w dalszej części określenia oznaczają:
- Kupujący: JASŁOMET z siedzibą ul. Floriańska 123, 38-200 Jasło - Polska (zwana dalej: JASŁOMET).
- Sprzedający: podmiot zawierający umowę z Kupującym w zakresie sprzedaży na rzecz Kupującego Produktów lub Usług;
- Strony: JASŁOMET oraz Sprzedający;
- Produkt: wszelkie rzeczy ruchome, w tym towary, materiały, sprzęt, narzędzia, składniki oprogramowania i inne przedmioty będące w zakresie zainteresowania JASŁOMETU;
- Oferta: oświadczenie woli Sprzedającego złożone na zasadach określonych w niniejszych OWZ, wskazujące na zamiar zawarcia umowy z Kupującym, zawierające informacje o oferowanym Produkcie lub Usłudze Sprzedającego;
- Usługa: działanie Sprzedającego podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb JASŁOMET w wyniku realizacji zawartej z nim umowy;
- Zamówienie: oferta zakupu towarów, złożona przez JASŁOMET Sprzedającemu na zasadach określonych w niniejszych OWZ;
- Potwierdzenie Zamówienia: pisemne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia, złożone Kupującemu listownie, kurierem, faksem lub e-mailem;
- Informacje poufne: wszelkie informacje cenowe, techniczne, technologiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne dotyczące Kupującego lub Sprzedającego, otrzymane w trakcie współpracy Stron, niezależnie od form przekazania tych informacji i ich źródeł.
3. Przyjęcie przez Sprzedającego Zamówienia wysłanego przez JASŁOMET skutkuje zawarciem Umowy na warunkach wskazanych w niniejszych OWZ. W szczególności do treści stosunków pomiędzy Sprzedającym, a JASŁOMET, nie mają zastosowania wzorce umów stosowane przez Sprzedającego. Wyłączenie, rozszerzenie oraz jakiekolwiek zmiany OWZ mogą wynikać jedynie z postanowień odrębnie zawartej umowy pomiędzy JASŁOMET i Sprzedającym.
4. W razie istnienia wzorca umownego Kupującego, postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie tylko, o ile nie są sprzeczne z niniejszymi OWZ. W razie sprzeczności OWZ z treścią umowy ze Sprzedającym, strony są związane umową.
5. Sprzedający oświadcza, że zapoznał się z aktualną treścią OWZ opublikowanych na stronie internetowej: www.jaslomet.pl/ oraz że ją akceptuje.

6. Poza uregulowaniami zawartymi w OWZ, Kupujący dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów. Odstąpienie przez Kupującego od stosowania w szczególnych wypadkach, ściśle określonych warunków zakupu, ma moc wiążącą tylko i wyłącznie wobec konkretnego Zamówienia i w żadnym wypadku nie może być traktowane przez Sprzedającego jako dokonane w stosunku do następnych zamówień składanych przez Kupującego.

II. OFERTA
1. Postanowienia tego punktu mają zastosowanie do Ofert składanych w odpowiedzi na zapytanie Kupującego, jak również w odpowiednim zakresie do Ofert składanych Kupującemu bez zapytania.
3. Oferta winna zostać sporządzona w języku polskim lub angielskim względnie niemieckim w formie pisemnej i przesłana listownie, kurierem, pocztą elektroniczną, faksem lub doręczona osobiście.
2. Koszty opracowania Oferty, jej doręczenia, ewentualnych rewizji, wyjaśnień oraz inne związane z tym koszty ponosi w całości Sprzedający.
4. Osoby działające w imieniu Sprzedającego zobowiązane są przy składaniu Oferty wykazać umocowanie do działania w jego imieniu, w takim przypadku domniemywa się, że Oferta została złożona przez osoby do tego upoważnione.
5. Ofertę należy złożyć zgodnie ze specyfikacją podaną w zapytaniu ofertowym. Powinna ona spłniać wymagania zawarte w tym zapytaniu, zarówno co do wymagań formalnych jak i merytorycznych, w tym w szczególności Oferta powinna być złożona w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. Oferty złożone po terminie są niewiążące i nie będą rozpatrywane. Wszelkie odchylenia od specyfikacji zapytania ofertowego należy wyraźnie wskazać i uzasadnić.
6. Oferta jest ważna przez okres minimum 2 tygodni od daty jej złożenia;
7. Oferta powinna zawierać wszystkie istotne informacje związane z ewentualną umową, a w szczególności: cenę netto /bez VAT/,warunki płatności, opis oferowanego produktu lub usługi, termin dostawy produktu i termin zakończenia wykonania usługi, dane teleadresowe do kontaktu.
8. Wybór najlepszej Oferty nastąpi wg kryteriów Kupującego, a brak wyboru składającego Ofertę nie będzie wymagał uzasadnienia ze strony Kupującego. Nie wybranie Oferty nie upoważnia składającego Ofertę do jakichkolwiek roszczeń, w tym do żądania zwrotu kosztów.
9. Składający ofertę jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi na wszelkie pytania Kupującego dotyczące oferty.

III. UMOWY
Umowa będzie zawarta w momencie doręczenia JASŁOMETOWI potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, działającego poprzez osoby umocowane do reprezentowania Sprzedającego, a jeżeli potwierdzenie nie zostało złożone, z chwilą przystąpienia przez Sprzedającego do realizacji złożonego Zamówienia. Treść umowy określona jest przez Zamówienie Kupującego, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz niniejsze Warunki.

IV. ZAMÓWIENIE I DOSTAWY:
1. Sprzedający zapewnia i gwarantuje, że wszystkie Produkty dostarczone do Kupującego będą najwyższej jakości, zgodne z wzorcami, specyfikacjami, właściwościami i opisami tych Produktów, że zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz, że posiada wszelkie niezbędne pozwolenia, zezwolenia i certyfikaty umożliwiające wprowadzenie ich do obrotu gospodarczego i wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Wszystkie informacje ilościowe, techniczne, terminy dostaw Produktu lub terminy wykonania Usługi, cena, termin płatności i inne, dotyczące zamawianych Produktów i Usług są opisane na zamówieniu Kupującego.
3. Zmiana ogólnych i szczególnych warunków zakupu Produktów i Usług dokonana przez Sprzedającego bez porozumienia z Kupującym, nie wiąże Kupującego i skutkować może odwołaniem przez niego złożonego uprzednio Zamówienia bez prawa do odszkodowania na rzecz Sprzedającego.
5. Dostawy Produktów odbywają się zgodnie z warunkami DAP Jasłomet, 38-200 Jasło, Floriańska 123- wg INCOTERMS 2010, chyba że z uzgodnień ze Sprzedającym wynika inaczej.
6. Zamówione Produkty i Usługi dostarczone lub wykonane muszą być w sposób zgodny z Zamówieniem, a przy ich dostarczeniu lub po wykonaniu winny być załączone wymagane dokumenty, określone w zamówieniu i powołujące się na numer Zamówienia Kupującego.
7. Terminy dostaw Produktów czy realizacji Usług wynikające z Zamówienia Kupującego są wiążące.
8. Powszechnie przyjmuje się, że Zamówienie zostało wykonane po pozytywnym odbiorze przez Kupującego.
9. Jeśli Sprzedający pozostaje w opóźnieniu z dostawą Produktów lub realizacją zamówionych Usług, Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy i żądania od Sprzedającego odszkodowania lub też przyjęcia dostawy i potrącenia odszkodowania umownego od kwoty należnej Sprzedającemu . jak ustalono poniżej, przy czym nie jest wymagane aby Kupujący wcześniej powiadomił o zwłoce. Sprzedający natychmiast powiadomi Kupującego na piśmie o wszelkich opóźnieniach i jednocześnie przekaże wszelkie informacje dotyczące przyczyny i/lub stopnia opóźnienia, a także szczegóły odnośnie starań Sprzedającego mających na celu uniknięcie opóźnienia lub przyspieszenie dostawy. Kupujący uprawniony jest, bez uszczerbku dla wszystkich innych środków naprawczych, do odszkodowania umownego w kwocie 1% wartości Zamówienia za każdy pełen tydzień opóźnienia, nie więcej niż maksymalnie 10%. Kupujący powiadomi o swej decyzji dotyczącej potrącenia odszkodowawczego nie później niż w dniu zapłaty pierwszej faktury następującej po opóźnieniu. Takie odszkodowanie umowne nie naruszy praw do wysuwania roszczenia o odszkodowanie związane z innymi aspektami działania Sprzedającego.
10. Przyjęcie Produktów lub zatwierdzenie Usług, aby było wiążące, musi być wyraźne i jawne i jest nim tylko potwierdzenie Kupującego, że dostawa Produktów została zrealizowana lub Usługa została wykonana. Brak wyraźnego odrzucenia faktury nie stanowi jej akceptacji. Zapłata faktury nie stanowi przyjęcia wszystkich zamówionych lub dostarczonych Produktów ani odbioru zamówionych lub zrealizowanych Usług.
11. Możliwe reklamacje będą prowadzone zgodnie z obowiązującą u Kupującego procedurą.

V. CENA I PŁATNOŚĆ
1. Ceny i terminy płatności podane w zamówieniu zaakceptowanym przez Sprzedającego są wiążące, a ich zmiana jest możliwa i skuteczna tylko wówczas, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę. Cena obejmuje Produkty dostarczone do siedziby Kupującego na koszt Sprzedającego.
2. Zapłata wykonana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, zawierającej kwotę ustalonej przez Strony ceny oraz stawkę podatku VAT, o ile ma zastosowanie. Cena uwidoczniona na fakturze musi być tożsama z ceną ustaloną w zamówieniu Kupującego.
3. Kiedy ani Oferta Sprzedającego ani Zamówienie nie zawiera ceny należy podać ją na Potwierdzeniu Zamówienia. Kupujący może wyrazić sprzeciw w stosunku do podanej ceny w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia.
6. Należności wynikające z faktury będą realizowane przez Kupującego w formie przelewu na konto Sprzedającego wskazane w fakturze pod warunkiem zgodności dostawy produktu lub usługi z Zamówieniem.
4. Faktura Sprzedającego zawierać musi numer i datę Zamówienia Kupującego.
5. Ceny za Produkty i Usługi podawane w walucie obcej, przeliczane są na PLN wg kursu sprzedaży tych walut banku Sprzedającego, obowiązujących w dniu poprzedzającym dzień sprzedaży Produktu lub Usługi.
7. Termin zapłaty faktur źle wystawionych przez Sprzedającego liczony jest od momentu wpływu do Kupującego poprawnie wystawionej faktury korygującej.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON
1. Sprzedający odpowiada względem Kupującego za wszystkie wady, w tym ukryte, dostarczanych przez siebie Produktów lub świadczonych Usług.
2. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań zgodnie z niniejszymi OWZ, umową oraz przepisami prawa polskiego.
3. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, o ile wykaże, że było to wynikiem działania zdarzeń nadzwyczajnych. Poprzez .zdarzenia nadzwyczajne" Strony rozumieją każde zdarzenie, którego nie można było przewidzieć lub którego skutkom nie można było zapobiec przy zachowaniu szczególnej staranności wymaganej przy profesjonalnym świadczeniu Usług, na którego zaistnienie żadna ze Stron nie miała wpływu i któremu Strony nie mogły się przeciwstawić działając ze szczególną starannością. Zdarzeniami nadzwyczajnymi w myśl niniejszych OWZ są w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne i inne zdarzenia siły przyrody, strajki, których natężenie odbiega od przeciętnej skali w danym okresie i które uniemożliwiają realizację Usług.
4. Strona dotknięta .zdarzeniem nadzwyczajnym" bezzwłocznie informuje drugą Stronę o okolicznościach dotyczących zdarzenia i przewidywanym czasie realizacji umowy. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i termin realizacji zobowiązań wynikających z umowy.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu należytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z zawarcia Umowy z Kupującym oraz w zakresie, w jakim należyte wykonanie Umowy byłoby niemożliwe bez przetwarzania danych osobowych.
2. Sprzedający, akceptując OWZ, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Kupującego w celu wykonania zakupu, jak i w celach logistyczno-marketingowych związanych z jego działalnością.
3. Każda ze Stron zobowiązana jest do zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji poufnych, które otrzymała od drugiej Strony w związku z zawarciem Umowy na podstawie niniejszych OWZ. Obowiązek ten dotyczy w szczególności, przestrzegania zasady stanowiącej, że żadna ze Stron bez pisemnej zgody drugiej Strony nie będzie rozpowszechniać, kopiować ani ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących współpracy, a w szczególności interesów stron chronionych przepisami prawa, podejmie stosowne przedsięwzięcia niezbędne do zapewnienia ochrony informacji i ich źródeł zarówno w całości, jak i poszczególnych kwestii.
4. Wymienione powyżej wymogi nie będą miały zastosowania odnośnie informacji przekazywanych przez Strony, które: zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią zgodą drugiej Strony; zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszania przepisów prawa i jakichkolwiek zobowiązań o ich nie ujawnianiu w stosunku do strony Umowy; są znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszenia postanowień Umowy;
5. Sprzedający oświadcza, że dostarczone Produkty są wolne od wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia patentu, wzoru, znaku towarowego, praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, postępowania, zobowiązania, straty, szkody, koszty wynikające lub mogące wyniknąć w związku z naruszeniem praw osób trzecich w wyniku dostarczenia Kupującemu Produktów lub Usług.
6. Kupujący ma prawo anulować złożone Zamówienie albo odstąpić w całości lub w części od zawartej umowy z zawiadomieniem Sprzedającego i bez dodatkowego wzywania go do wykonania zobowiązania w kolejno wymienionych przypadkach: nie wywiązania się przez Sprzedającego ze szczególnych warunków określonych w zamówieniu bądź OWZ; w przypadku dokonania przez Sprzedającego podziału swego przedsiębiorstwa, połączenia z innym przedsiębiorstwem lub jego zbycia; w przypadku zgłoszenia przez Sprzedającego likwidacji, jak też zaprzestania prowadzenia dalszej działalności, pogorszenia się kondycji finansowej lub płatniczej Sprzedającego;
7. Sprzedający nie będzie mógł zbyć przysługujących mu praw i obowiązków z tytułu sprzedaży Produktów i Usług na warunkach wynikających z Zamówienia Kupującego i niniejszych OWZ bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego; Sprzedający nie dokona cesji należności od Kupującego bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.
8. Wszelkie spory mogące wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygane będą wg właściwości miejscowej i kompetencyjnej sądu polskiego właściwego dla siedziby Kupującego.
9. Każda umowa zakupu lub czynność prawna dokonana pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym w ramach niniejszych OWZ, podlega prawu polskiemu. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWZ zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
10. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych postanowień OWZ pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie Zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony uzgadniają postanowienie skuteczne zastępujące postanowienie nieskuteczne, w taki sposób aby możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.


Ogólne warunki sprzedaży - JASŁOMET z siedzibą w JAŚLE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sprzedaż towarów PPH JASŁOMET Furtek-Lipiecki Sp. J. w Jaśle odbywa się wg Ogólnych Warunków Sprzedaży j.n.
2. Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży użyte w dalszej części określenia oznaczają:
- OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży JASŁOMET Sp. J. w Jaśle;
- Sprzedawca - PPH JASŁOMET Furtek-Lipiecki Sp. J. z siedzibą ul. Floriańska 123, 38-200 Jasło - Polska (zwana dalej JASŁOMET lub/i Sprzedawca);
- Kupujący - osoba prawna, osoba fizyczna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która skierowała do Sprzedawcy zamówienie na towary znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
- Zamówienie - oferta zakupu towarów, złożona przez Kupującego na piśmie. Może być dostarczona listownie, kurierem, faksem łub e-mailem i musi zawierać: 
Ilość, asortyment zamawianych wyrobów, dane Kupującego niezbędne do wystawienia faktury VAT, sposób termin oraz miejsce odbioru zamawianych produktów, sposób płatności, dane teleadresowe do kontaktu, preferowany sposób transportu;
- Towar - oznacza produkty Sprzedawcy oraz wszelkie artykuły, inne towary i przedmioty oraz usługi oferowane przez Sprzedawcę;
- Potwierdzenie zamówienia - to pisemne oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia, złożone Kupującemu listownie, kurierem, faksem lub e-mailem, w terminie do 7 dni roboczych na standardowe wyroby oraz 14 dni roboczych na wyroby rysunkowe wg specjalnych wymagań i wyroby różniące się od norm ISO, DIN czy PN. Określa: ceny towaru, sumarycznej wartości zamówionego towaru, terminu, miejsca i sposobu dostawy oraz warunków płatności.
3. OWS stanowią nierozłączną część każdej oferty JASŁOMET, a z chwilą złożenia na jej podstawie zamówienia przez Kupującego stają się również nierozłączną częścią umowy sprzedaży zawartej na jej podstawie i obowiązują przez cały okres trwania tejże umowy. Kupujący lub osoba pisemnie upoważniona do występowania w jego imieniu, składając zamówienie tym samym potwierdza, iż OWS zna i akceptuje. Niezależnie od powyższego przyjęcie przez Kupującego dostawy towarów stanowi bezwarunkowe przyjęcie niniejszych OWS.
4. OWS dostępne są na stronie internetowej www.jaslomet.pl/
5. Wszelkie odstępstwa od stosowania niniejszych OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i nie powodują uchylenia pozostałych warunków OWS. OWS mają zastosowanie do realizowanych przez Sprzedawcę dostaw i usług.
6. Jeśli istnieje wzorzec umowny Kupującego, postanowienia w nim zawarte mają zastosowanie tylko, o ile nie są sprzeczne z niniejszymi OWS.
7. Oprócz regulacji i ustaleń zawartymi w OWS, Sprzedawca dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.

II. UMOWY
1. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenie przez Kupującego pisemnego zamówienia i jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Zamówienie uważa się za przyjęte w chwili przesłania Kupującemu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez JASŁOMET.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo żądania od Kupującego - przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, w uzasadnionych przypadkach - ustanowienia - na rzecz Sprzedawcy zabezpieczeń płatności w postaci: polisy ubezpieczeniowej, poręczenia osób trzecich, inne według uznania Sprzedawcy.
3. Pisemne potwierdzenie zamówienia przez JASŁOMET oznacza przyjęcie go do realizacji. Wszelkie późniejsze odstępstwa wymagają formy pisemnej.
4. Przy zamówieniach z natychmiastowym odbiorem towaru potwierdzenie zamówienia stanowi wystawiona przez JASŁOMET faktura VAT.
5. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedawcy, natomiast brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia.

III. DOSTAWA I TOWAR
1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku oferowanych towarów mają zastosowanie obowiązujące powszechnie normy.
2. Wszystkie informacje techniczne dotyczące towarów, gatunków stali, klasy wytrzymałości, wymiarów, przeliczników, rozmiarów, tolerancji wymiarowych i wagowych oraz jakości, wynikające z materiałów przedstawianych przez Sprzedawcę są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony.
3. Ogłoszenia oraz reklamy o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny.
4. Termin odbioru zamówionego towaru ustalony jest w potwierdzeniu zamówienia.
5. Dostawy towarów JASŁOMET odbywają się na warunkach FCA lub EXW (z siedziby JASŁOMET w Jaśle - Incoterms 2000, chyba, że z uzgodnień z Kupującym wynika inaczej.
6. Termin odbioru zamówionego towaru ustalony jest wg potwierdzenia zamówienia.
7. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeśli towar został przygotowany do załadunku zgodnie z ustaleniami z Kupującym.
8. Podczas realizowania sprzedaży, ze względu na charakter oferowanych wyrobów,
Sprzedawca zastrzega sobie tolerancję ilościową w realizacji zamówienia na poziomie plus 5%.

9. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru, usługi zaraz po zawiadomieniu o jej dostępności w magazynach Sprzedawcy. W przypadku zwłoki w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedawcy praw.
10. Przedstawione terminy dostaw mają charakter informacyjny. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany czasu i terminu dostawy, jeżeli wystąpią czynniki, na które Sprzedawca nie ma wpływu, np. nieterminowa dostawa przez dostawców Sprzedawcy, ograniczenia w ruchu drogowym, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedawcy, np. brak prądu, opóźnienia transportowe, szkody w transporcie, warunki atmosferyczne, blokady dróg, itp. W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności Kupujący nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń związanych z opóźnieniem w dostawie.
11. W przypadku siły wyższej, w szczególności niemożliwe do przewidzenia wszelkiego rodzaju zdarzenia jak strajki, kataklizmy, wojny i wszelkie inne, które mogą utrudniać lub uniemożliwią regularne zaopatrzenie, proces produkcji lub dostawę towaru, uprawniają JASŁOMET do wydłużenia terminu realizacji zamówienia.
12. Na pisemną prośbę Kupującego i na jego koszt JASŁOMET przesyła towar pod wskazany przez Kupującego adres.
13. Wyroby mogą być dostarczone przez JASŁOMET na adres Kupującego za pośrednictwem wskazanej przez JASŁOMET lub przez Kupującego firmy przewozowej.
14. W momencie wydania towaru, ryzyko transportowe ponosi Kupujący; jedynie w przypadku dostawy wyrobów transportem własnym JASŁOMETU, ryzyko ich utraty lub uszkodzenia obciąża Sprzedawcę do momentu wydania towarów Kupującemu.
15. Adekwatnie do rozłożonego ryzyka przewozu ustalonego w pkt. 11 strony ubezpieczają towar na własny koszt.

IV. PŁATNOŚĆ I CENA
1. Wiążące są wyłącznie ceny podane w potwierdzeniu zamówienia dla towaru i opakowań JASŁOMETU.
2. Ceny na towary oferowane przez JASŁOMET nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.
3. Rabaty, upusty są udzielane wyłącznie na piśmie.
4. Kupujący może otrzymać upust, tylko wówczas, gdy w chwili płatności jest wiadomym, że wszystkie jego zobowiązania wobec JASŁOMETU wynikające z wcześniejszych dostaw zostały w terminie uregulowane i gdy nie ma wątpliwości co do jego wypłacalności.
5. Ceny na wyroby i towary podawane w walucie obcej, przeliczane są na PLN wg kursu sprzedaży tych walut banku Sprzedającego, obowiązujących w dniu poprzedzającym dzień sprzedaży towaru.
6. JASŁOMET zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku zmiany kursu walut, wzrostu cen surowców i warunków energetycznych, zmian przepisów prawa oraz innych, na które JASŁOMET nie ma wpływu.
7. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania zamówienia. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór wyrobów będzie w siedzibie Sprzedawcy (EXW zgodnie z Incoterms 2000).
8. Inne niestandardowe koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.
9. Należności za towary i usługi płatne są na podstawie faktury wystawionej przez JASŁOMET, w terminie wskazanym na fakturze.
10. Jeżeli Kupujący nie zachował ustalonego terminu płatności, Sprzedawca ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, poczynając od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze.
11. W przypadku opóźnienia w płatności ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw towarów do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.
12. Kupujący nie może dokonywać żadnych potrąceń z należności, które mają być przez niego zapłacone za towar, bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

V. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI
1. Dostarczony Towar pozostaje wyłączną własnością Sprzedawcy do czasu zapłaty przez Kupującego
pełnej ceny zgodnie z Umową. Do tego czasu Kupujący jest zobowiązany do przechowania i do
oddzielenia dostarczonego Towaru jako będącego przedmiotem własności Sprzedawcy oraz do
stosownego zabezpieczenia i ubezpieczenia Towaru.

2. Kupujący przenosi na Sprzedawcę swoją wierzytelność lub wierzytelności, jak też przyszłą
wierzytelność lub wierzytelności, które przysługują lub będą przysługiwać Kupującemu z tytułu dalszej
odsprzedaży Towaru osobie trzeciej. Zwrotny przelew wierzytelności zostanie dokonany, gdy
Kupujący zapłaci pełną cenę Towarów, wynikającą z faktury wystawionej zgodnie z Umową.

3. W przypadku przetworzenia lub połączenia Towarów, dokonanego przez Kupującego lub na jego
rachunek, prawo własności do powstałych w ten sposób rzeczy przysługuje Sprzedawcy. Zdanie
powyższe stosuje się odpowiednio w przypadku pomieszania Towarów z innymi towarami w taki
sposób, że ich identyfikacja jest niemożliwa.

4. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Towarów przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Towaru, a w
przypadku transportu za pośrednictwem przewoźnika . z chwilą wydania Towarów przewoźnikowi.

VI. REKLAMACJE
1. Reklamacje wymagają zachowania formy pisemnej.
2. JASŁOMET udziela gwarancji jakości zapewniając poprawne funkcjonowanie sprzedawanych towarów. Termin gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty sprzedaży, chyba że wymagania normy przewidują inaczej.
3. JASŁOMET udziela gwarancji 6 miesięcy na ochronę antykorozyjną towarów będących wyrobami o powierzchni surowej konserwowanej w oleju lub niekonserwowanej w oleju. Towary te powinny być przechowywane w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych o maksymalnej wilgotności względnej 60 %. Zalecana temperatura składowania 16°C - 30°C.
4. Kupujący jest zobligowany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nieukrytych, natychmiast po jego odbiorze, nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dokonania odbioru towaru.
5. Jeżeli Kupujący po przebadaniu towaru stwierdza, iż istnieją niezgodności z dokumentem wydania towaru, powinien poinformować pisemnie o tym fakcie Sprzedawcę, celem uzgodnienia dalszego toku postępowania.
5. Reklamacje jakościowe w zakresie wad ukrytych Kupujący zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie po wykryciu wady, nie później jednak niż w terminie 12 miesięcy od dnia odebrania towaru.
6. Kupujący dostarcza reklamowany towar do siedziby Sprzedawcy na własny koszt i ryzyko. Sprzedawca zwróci Kupującemu powyższe koszty jedynie pod warunkiem uznania reklamacji za zasadną. W przypadku uznania reklamacji za niezasadną Kupujący ponosi koszty transportu zwrotnego, a także wszelkie dodatkowe koszty, które poniósł Sprzedawca w tym. min. koszty selekcji czy ewentualnych badań laboratoryjnych.
7. Sprzedawca może dostarczyć Kupującemu partię wyrobów zastępczych, identycznych co do rodzaju i ilości z wyrobami reklamowanymi, przy czym koszty dostawy tychże wyrobów ponosi Kupujący. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedawca zwraca powyższe koszty Kupującemu. Gdyby po wysłaniu wyrobów zastępczych reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za niezasadną, Kupujący jest zobowiązany odebrać reklamowane wyroby i za nie zapłacić. W sytuacji gdyby Kupujący pomimo uznania reklamacji za niezasadną nie był zainteresowany powrotnym przyjęciem reklamowanych wyrobów - poniesie on koszty ich ewentualnej utylizacji; Powyższe nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty należności za te wyroby.
8. W uzasadnionych przypadkach, Sprzedawca może wysłać swojego przedstawiciela do siedziby Kupującego lub miejsca faktycznego składowania reklamowanej partii towaru, celem oceny zasadności reklamacji. Każdorazowo konieczność takiego postępowania jest uzgadniana wspólnie z Kupującym.
9. Wszelkie udokumentowane koszty postępowania ponosi Sprzedawca, o ile jednak reklamację uznaje się za bezzasadną, Sprzedawca obciąża nimi Kupującego.
10. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili otrzymania próbek lub zdjęć reklamowanego towaru. Przy rozpatrywaniu reklamacji ich zasadność ocenia się z uwzględnieniem obowiązujących prawem norm technicznych oraz dobrej praktyki branżowej.
11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca może według swego uznania albo usunąć wadę albo wymienić towar na nowy, w realnie możliwym terminie, wolnym od wad lub uzgodnić odpowiednie obniżenie ceny tego towaru.
12. Rozstrzygnięcie reklamacji w powyżej opisany sposób wyklucza możliwość domagania się dalszych rekompensat.
13. Jeśli reklamowany towar nie został odesłany do Sprzedawcy, do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji Kupujący obowiązany jest przechowywać go w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków.
14. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez Sprzedawcę jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Kupującego oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach.
15. 0dpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, za szkody powstałe w wyniku istnienia wad, w przypadku zrealizowania powyższych uprawnień zostaje wyłączona na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca nie będzie również odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez produkty wytwarzane przez Kupującego z materiałów dostarczanych przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do Kupującego jak i osób trzecich za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę umów lub jakąkolwiek inną stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju.
16. Jakiekolwiek reklamacje ilościowe lub jakościowe towaru nie uprawniają Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowaną dostawę, jak również dokonywania jakichkolwiek potrąceń z należności, które mają być zapłacone przez Kupującego za towar.
17. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji, do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych należności wobec niego. 
18. JASŁOMET nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego lub nienależytego użytkowania.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. Miejscem realizacji wszelkich wynikających z niniejszych uregulowań zobowiązań jest JASŁO.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań rozstrzygane będą wg właściwości miejscowej i kompetencyjnej sądu polskiego właściwego dla siedziby Sprzedawcy.
3. Dostarczane Kupującemu przez JASLOMET towary pozostają jego własnością, do monentu dokonania za nie całkowitej zapłaty, rozumianej jako wpływ należności na rachunek Sprzedawcy.
4. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy lub złożonego zamówienia w stosunku do osób trzecich, bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
5. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych postanowień OWS pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony uzgodnią postanowienie skuteczne zastępujące postanowienie nieskuteczne, w taki sposób aby możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.
6. Kupujący akceptując OWS wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.
7. W razie sprzeczności OWS z treścią umowy JASŁOMETU z Kupującym, strony są związane umową.
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


(c) JASŁOMET PPH SP.J. 38-200 JASŁO, Floriańska 123, Poland, tel. +48 13 443 70 61-63 fax 65
Firma Jasłomet jest beneficjentem Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.
Celem projektu jest wspieranie polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Efektem jego wdrożenia jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wartość projektu wynosi 229678.44 zł, wkład EFR wynosi 100% przyznanej kwoty.