Strona główna RODO

Polska wersja Deutsche Version English version

JASŁOMET PPH Furtek-Lipiecki SP.J.
38-200 JASŁO, Floriańska 123
tel. +48 13 44370 61-63 fax 65

START OFERTA KATALOG CERTYFIKATY GALERIA KONTAKT RODO OWH

W związku z nowymi regulacjami o  ochronie danych,  aby spełnić nasz obowiązek informacyjny poniżej informujemy jak przetwarzamy Państwa dane. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu w odpowiedzi na tę wiadomość lub pod dedykowany adres w zakresie ochrony danych.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:
Skąd mamy Państwa dane?
Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa, np. wizytówka lub kontakt bezpośredni 

 2. od podmiotu, który zawarł z przedsiębiorstwem Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J. umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz,

 3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J. który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody,

 4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, strony www czy innych podobnych źródeł.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J. z siedzibą w Jasło 38-200, ul. Floriańska 123

W sprawach związanych z ochroną danych  można się kontaktować pod wyżej wskazanym adresem lub poprzez e-mail:  adam@jaslomet.pl


Jakie dane przetwarzamy?
Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J. przetwarza następujące kategorie danych:

 1. dane kontaktowe;

 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;

 3. dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośód następujących celów:

 1. w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,

 2. w celu zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J.

 3. w celu wykonania umowy zawartej z  Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J.  na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,

 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J., np. wystawienia faktury,

 5. w celach marketingowych produktów  Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J.

 6. jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane:
  a) w celu marketingu podmiotów trzecich,
  b) w celu udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J. współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych,
  c) w celu prowadzenia ankiety zadowolenia klientów.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?
W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J. , podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

Jak cofnąć zgodę?
Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną przedsiębiorstwu Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J. w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodnoś z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J. jest legalne.

Jak skontaktować się z naszym Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych?
Można to zrobić e-mailowo pod adresem
adam@jaslomet.pl.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 1. zawarcie i wykonanie umowy z Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J.

 2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J. (np. wystawienie faktury),

 3. prawnie uzasadniony interes Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J. (marketing bezpośredni swoich produktów i usług lub wykonanie umowy zawartej z Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J. na Państwa rzecz jako osoby trzeciej, gdy stroną umowy jest inny podmiot),

 4. wyrażona przez Państwa zgoda.

Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?
Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom,
z którymi Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J. współpracuje („Partnerzy Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J.”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J., na których Państwo się zgodzą.

Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.
Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do żądania od Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także możemy je na Państwa żądanie przenieść do innego administratora danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J. mogą Państwo wnieść sprzeciw.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?
Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J. lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J. i jakie mogą być podnoszone wobec Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J.
 
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J. na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Jasłomet PPH Furtek-Lipiecki Sp. J.?
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

(c) JASŁOMET PPH SP.J. 38-200 JASŁO, Floriańska 123, Poland, tel. +48 13 443 70 61-63 fax 65
Firma Jasłomet jest beneficjentem Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.
Celem projektu jest wspieranie polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Efektem jego wdrożenia jest utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wartość projektu wynosi 229678.44 zł, wkład EFR wynosi 100% przyznanej kwoty.